Co naše mateřská škola nabízí...

Školní vzdělávací program s názvem „ Kaštánek a jeho kamarádi “ vychází z přirozených potřeb dítěte. Umožňuje dítěti objevovat a chápat souvislosti na základě vlastních prožitků a dále je rozvíjet. Dává dítěti prostor k tvořivému myšlení a zkoumání. Budeme vytvářet podnětné prostředí pro přirozený osobnostní rozvoj každého jedince s respektováním jeho individuálních zvláštností. Každé dítě bude rozvíjeno po stránce fyzické, psychické i sociální tak, aby na konci předškolního období zvládlo nároky, které jsou na něho kladeny. Našim cílem je upevňovat v dětech vztah k přírodě a ke své zemi, probouzet v nich ekologické cítění a snahu o život v souladu s přírodou a jejími zákonitostmi.

VŠECHNY FOTOGRAFIE Z AKCÍ JSOU UMÍSTĚNY V SEKCI "FOTOGALERIE".

*Dostatek hraček a pomůcek pro rozvoj hravých dovedností

*Zařízenou školní zahradu s prvky k rozvoji fyzické zdatnosti a relaxaci, která je otevřená pro veřejnost v odpoledních hodinách

*Akce pro děti a rodiče na školní zahradě

*Tvořivé dílny s  rodiči

*Pěvecký sboreček "Písníčka"

*Divadelní představení ve spolupráci s divadlem např. divadlem ŠAMŠULA a BERUŠKA   pro děti 1x měsíčně

*Celoškolní výstavy výtvarných prací dětí, práce s keramickou hlínou

*Logopedickou péči v MŠ

*Účast dětí ve výtvarných soutěžích

*Akce pro děti - barevné dny dle ročních období

*Předplavecká výuka v krytém bazénu

*Příprava na školu, grafomotorické cviky

*Návštěvu knihovny

*Výlety do ZOO a Rožnovského skanzenu

*Mikulášská nadílka ve spolupráci se základní školou

*Vánoční posezení s rodiči

*Každoroční škola v přírodě

*Lyžařská školička v Pálkovicích

*Karneval  pro děti 

*Polodenní výlety pro celou MŠ

*Rozloučení s předškoláky, umístění fotografií na tablo

*Podpora přečtenářských a předmatematických dovedností